تصاویر | پایان تلخ یک مدال آور تاریخ ساز المپیک برای ایران: احسان حدادی!