نظر علی مطهری درباره وضعیت روابط ایران و تاجیکستان