اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاج باید پس از آن حرف نامربوط جلسه را ترک می‌کرد