نظر جدید کارشناس داوری درباره صحنه جنجالی دربی؛ پنالتی نبود

نظر جدید کارشناس داوری درباره صحنه جنجالی دربی؛ پنالتی نبود