یکی خشونت رو برای این آقا معنی کنه!

یکی خشونت رو برای این آقا معنی کنه!