تکذیب خبر جلسه خصوصی مجیدی با بازیکنان

تکذیب خبر جلسه خصوصی مجیدی با بازیکنان