کشاورزان اصفهانی: منتظر می مانیم نماینده اصفهان بیاید و با او نماز باران بخوانیم