نظر معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره سفر رئیسی به تاجیکستان