وزیر نفت دولت رئیسی با کت و شلوار و دمپایی در جلسه کاری / عکس

وزیر نفت دولت رئیسی با کت و شلوار و دمپایی در جلسه کاری / عکس