پیشنهاد رییسی به صادرکنندگان برای استفاده از فرصت سازمان شانگهای