دستگاه ارت الکترونیکیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)