ببینید | طعنه سنگین الهلالی‌ها به بازیکنان پرسپولیس