ببینید | سرقت یک اتوبوس مدرسه در نیویورک و تصادف با ۲۰ خودرو

ببینید | سرقت یک اتوبوس مدرسه در نیویورک و تصادف با ۲۰ خودرو