سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومشارژ کارتریج در محلازمون پیوست به همسر هلندیمعماری فضای سبز هورَس (Horas)

ببینید | خاطره خبرنگار حاضر در محل پلاسکو از روزهای تلخ حادثه