تسلیت به خانواده بگلری و روزنامه هواداران پرسپولیس