توئیت فارسی اسنودن: دیوار موش داره، موش هم گوش داره!/عکس