سازمان لیگ درخواست استقلال را رد کرد

سازمان لیگ درخواست استقلال را رد کرد