ببینید | انفجار لوله گاز بر اثر فرسودگی در نزدیکی روستای رمیص رامشیر