ببینید | اوج هیجان در تماشای زمین از کف شیشه‌ای برجی در ارتفاع ۳۶۰ متری