برنامه زمانی پخش کلاس‌های آموزش تکمیلی دانش آموزان در روز پنج شنبه ٧ فروردین در شبکه آموزش به شرح زیر است: متوسطه دوره اول ساعت٩ ادبیات فارسی پایه۷ ساعت ٩:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه۹ ساعت ١٠ کارو فناوری پایه ۸ دوره ابتدایی ساعت ١٠:٣٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ۱۱ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ساعت ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت ١٢ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم ساعت ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ١٣:٢٠ هدیه های آسمانی پایه ششم متوسطه دوم ساعت ۱۵ فیزیک پایه ١١تجربی ساعت ١۵:٣٠ شیمی ٢ پایه۱۱ ساعت ۱۶ هندسه٢ پایه یازدهم ساعت ۱۶:۳۰ ادبیات فارسی پایه١١ ساعت ١۶:۵۰ حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:١۵ عربی،زبان قرآن ٣ ۲۳۵۲۳۵