ببینید | رئیس جمهور: تحریم روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست