ببینید | لحظه عبور فرزانه فصیحی از خط پایان به سرعت باد!