هر ایرانیِ مهاجری که به کشور برگشته، ناراضی است/ مشکل ما مهاجرفرستی است

هر ایرانیِ مهاجری که به کشور برگشته، ناراضی است/ مشکل ما مهاجرفرستی است