انتقاد نیکزاد از عدم حضور معاونان پارلمانی دولت در مجلس: نیستند تا نامه های نمایندگان را به وزرا برسانند

انتقاد نیکزاد از عدم حضور معاونان پارلمانی دولت در مجلس: نیستند تا نامه های نمایندگان را به وزرا برسانند