نوسازی و بازسازیپمپ رقیق پاشترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایربازگشایی گاوصندوق.جابجایی گاوصندوق.بازگشایی …

استارت موفقیت‌آمیز زنیت با سردار در لیگ روسیه