ببینید | مواضع جدید رئیس جمهور در خصوص برجام؛ بحران در آمریکا و اروپا