تشبیه استاندار آذربایجان شرقی به مالک اشتر توسط یکی از مردان دولت