ببینید | تلاش قالیباف برای تصویب یک طرح: من فقط طرح شفافیت را امضا کرده‌ام

ببینید | تلاش قالیباف برای تصویب یک طرح: من فقط طرح شفافیت را امضا کرده‌ام