ببینید | اعتراف تاریخی وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی: ایران ۷۴ برابر ما است!

ببینید | اعتراف تاریخی وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی: ایران ۷۴ برابر ما است!