ببینید: مسی و رونالدو به خط پایان رسیدند!

ببینید: مسی و رونالدو به خط پایان رسیدند!