ببینید | صحنه‌های خنده‌دار از تمرین رقص حیایی و گلزار در پشت صحنه «کما»