پاسخی به هجمه ها علیه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی/…
این سخنان به مذاق برخی جریانات سیاسی خوش نیامد و باعث شد تا آنان برخلاف تأکیدات همیشگی بر حرمت ارزش های دینی و جایگاه مراجع تقلید و روحانیت؛ سخنان ناصحانه یک مرجع تقلید را زیر سوال ببرند. در همین زمینه حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا نایینی از فضلای حوزه علمیه قم در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان «بر بام بصیرت» نوشت: به تازگی یادداشتی به دستم رسید که آکنده از اهانت به مرجع عظیم الشأن شیعه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بود. آن یادداشت ارزش پاسخ گوئی را ندارد؛آنچه بیشتر مرا به فکر فرو برده این است که چگونه ممکن است جوانی که در سن نواده این مرجع بزرگ است، به خود اجازه دهد به نام نقد اهانت کند؟ او چگونه با وجود طلبه بودن نمی داند نباید نسبت نا آگاهی یا تحت تأثیر اطرافیان بودن را به کسی که در سن پدر بزرگش است بدهد؟ چرا فکر می کند حتما اظهار نظر یک مرجع بزرگ، متأثر از اطرافیان است؟ چرا فرمایشات ایشان نتیجه ی فکر خودشان نباشند؟ من شهادت می دهم آیت الله صافی کم ترین تأثیر پذیری از اطرافیان را ندارند و آن چه می فرمایند تراوش اندیشه ی خودشان است. یاد این بیت افتادم: از خامی لحم است که در جوش و خروش است چون پخته شد و لذت دم دید خموش است 2323