کنایه روسیه به اتهام‌زنی متناقض آمریکا و انگلیس علیه…