ببینید | دلیل عدم پناهندگی رئیس جمهور پیشین افغانستان چه بود؟