چنج اُور اتوماتیک KSA-ATSآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تعمیر پرینتر در محلعایق الاستومری

شرایط معافیت کفالت سربازی اعلام شد
طبق اعلام نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت سربازی به شرح زیل است: ۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. ۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر ۳- تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور ۴- تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل ۵- یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام ۶- یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند ۷- مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد. ۸- یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد. ۲۳۵۲۳۱