هشدار محیط‌زیست نسبت به احتمال وقوع حریق در طبیعت همزمان با پاییز کم‌بارش