قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدفروش ویژه هولدر پیراهنمیگلرد کامپوزیتفروش سگ آپارتمانی ، یورکشایر

کنایه مدیر سایت نزدیک به احمد توکلی از تخریب کاندیدای نهایی طیف دولتمردان احمدی‌نژاد برای ریاست مجلس