تشکر از علی دایی برای گرفتن رضایت و جاری نشدن حکم اعدام/عکس

تشکر از علی دایی برای گرفتن رضایت و جاری نشدن حکم اعدام/عکس