ببینید | فرزند بنیانگذار طالبان برای اولین بار در محافل عمومی حضور یافت