ببینید | آتش‌سوزی در ساختمان پارلمان منطقه کردستان عراق

ببینید | آتش‌سوزی در ساختمان پارلمان منطقه کردستان عراق