الیاف بایکومس الیاژیتقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …گیت کنترل تردد