دستگاه سلفون کشالیاف بایکوپراستیک اسید 15 اکسیدینتعمیر تلویزیون ال جی

حریف سپاهان 3 گل زد اما استراحت نکرد