تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …برنج تک و توکوام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …راننده با درآمد عالی