طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …پزشکی هسته ای روماتیسم ایراندستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدیازمون پیوست به همسر هلندی