بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از شهرستان دشتی