فروش شیتزوتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …