طوفان شن راه ارتباطی ۱۷ روستا در ریگان را بست

طوفان شن راه ارتباطی ۱۷ روستا در ریگان را بست