مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …جامعه نیوزفروش سگ آپارتمانی ، یورکشایرسرورنگ