مجموع تزریق واکسن کرونا در کشور به بیش از ۷۱ میلیون دوز رسید