نشست ویژه بررسی مسائل صنعت برق کشور به ریاست رئیسی برگزار شد